Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopad Ježíšova vzkříšení - Velikonoce 12.4.

Velikonoční bohoslužba z 12. 4. 2020 a kázání na téma: Dopad Ježíšova vzkříšení

Tady je odkaz: https://youtu.be/PeeRwqa7AeY

 

V neděli 19.4. bude, dá-li Bůh, živé vysílání bohoslužby od 13:00. Bohoslužbu si budete moci poslechnout i ze záznamu. 

Můj youtube kanál a zároveň odkaz na živé vysílání: https://www.youtube.com/channel/UCBeX9czSqIf6-CivavdVMwg/videos

 
Mějte se hezky a buďte s Bohem: Pavel Faul.
 
Text kázání:
 

                                                           Dopad Ježíšova vzkříšení

Matouš 28:1  Po sobotě, když už svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdalská a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob.

2  A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něm.

3  Jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.

4  Strachem z něho se strážci roztřásli a zůstali jako mrtví.

5  Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného.

6  Není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na místo, kde ležel Pán.

 

Po pátku ukřižování přišla neděle vzkříšení

Ježíš opravdu vstal zmrtvých.

Je živý, má moc proměnit tvůj život a chce s tebou mít vztah.

 

I v době, kdy se my křesťané nemůžeme scházet, vzkříšený Ježíš stále jedná.

Čím větší těžkosti, tím je nám blíž – což dosvědčují lidé, kteří pro Ježíše trpěli a i dnes trpí ve vězeních na různých místech ve světě.

 

Věřit v Ježíše neznamená dodržování nějakých pravidel, ale vztah se zmrtvývstalým Pánem.

V knize Skutků apoštolských se většina kázání zmiňuje o Ježíšově vzkříšení.

Ježíš porazil ďábla, smrt a nesl trest za tvoje hříchy.

 

Jan 19:28  Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, aby se naplnilo Písmo, řekl: „Žízním.“

29  Stála tam nádoba plná octa; nasadili houbu plnou octa na yzop a podali mu ji k ústům.

30  Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ Naklonil hlavu a odevzdal ducha.

 

Je dokonáno – je kompletně hotovo.

Cesta k Bohu je pro každého člověka otevřená – pro každého, kdo chce.

Nemůžeme si to zasloužit – můžeme se jen pokořit a využít tuto obrovskou příležitost.

Člověk není zachráněn kvůli svému dobrému chování, ale díky tomu, co Ježíš udělal.

Na druhé straně, když člověk přijmu Boží nabídku odpuštění, jeho chování se musí začít měnit.

 

Příklad s vozem a koněm.

Příklad s garáží a autem.

 

Jestli Ježíše neznáš, můžeš k němu dnes přijít!

 

 

Ježíš se nedal zastrašit

 

Lukáš 13:31  Právě v tu hodinu přišli někteří farizeové a řekli mu: „Vyjdi a jdi odtud, protože Herodes tě chce zabít.“

32  On jim řekl: „Jděte a řekněte té lišce: Hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dokonám.

33  Avšak dnes, zítra i pozítří musím pokračovat v cestě, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.

 

Ježíš neztratil svoje zaměření, aby naplnil svůj úkol, který měl od svého Nebeského Otce.

Je v tom pro nás příkladem.

 

Satan chce roptýlit tvoji pozornost tím, co dělá ve světe, abys zapomněl na to, co máš dělat ve světě ty.

Chce, abys ztratil ze zřetele, že jsi znovuzrozeným vítězem nad královstvím temnoty.

 

 

 

 

2 Timoteovi 1:7  Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy.

 

1 Janův 4:18  V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

 

Strach paralyzuje lidi a brání jim v jejich životech naplňovat Boží povolání.

Satanovi se nejlépe daří v prostředí strachu a zlo na strachu závisí.

Lék proti strachu je láska, která přichází od Boha.

 

Pokud jste zaměřeni na démony, bude váš život ovládán strachem. To není od Boha.

Pokud se soustředíte na Boha, bude ve vašem srdci vládnout láska.

 

 

Židům 2:14  Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,

15  a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.

 

Ježíš porazil smrt.

Křesťané se už nemusejí obávat smrti – už nemusejí být svázáni strachem ze smrti

 

Pokud máte velkého Boha, budete mít malého ďábla.

Pokud máte velkého ďábla, budete mít malého Boha.

Abychom si udrželi správnou perspektivu, musíme zůstávat zaměřeni na Ježíše, původce a dokonavatele naší víry.

 

Pokud jste zaměřeni na démony, bude váš život ovládán strachem. To není od Boha.

Pokud se soustředíte na Boha, bude ve vašem srdci vládnout láska.

 

Vzkříšeni k životu

 

Koloským 3:1  Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici.

2  Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi.

3  Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu.

4  A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě.