Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čemu věříme

 

Věříme, že Bible (tedy svaté Písmo Starého i Nového zákona) je Božím Slovem inspirovaným Duchem Svatým. Jeho účelem je ukázat lidem Boží odpověď na věčné otázky původu a smyslu naší existence, a hlavně ukázat lidem cestu spasení, tj. záchrany z hříchu a věčného zahynutí zpět k původnímu Božímu plánu - věčnému životu s Bohem. Tento život nám Bůh nabízí skrze pokání (odvrácení se od svých hříchů k Bohu) a odpuštění hříchů, které každý z nás může přijmout či odmítnout, a tím určit, kde bude trávit věčnost. Hřích znamená v originálním jazyce Bible „minout se cíle.“ Člověk byl stvořen, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ - nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích. Člověk je skrze hřích oddělen od Boha. Když setrvá v tomto oddělení, čeká jej po jeho fyzické smrti věčné oddělení od Boha. V tomto životě se rozhoduje, kde bude člověk trávit věčnost, buď s Bohem v nebi, a nebo bez Boha ve věčném zatracení. V okamžiku obrácení – znovuzrození se duchovně člověk stává novým stvořením. Jeho každodenní život a jednání se  postupně proměňují. Hluboké a trvalé uspokojení najdeme až ve chvíli, kdy se vrátíme ke svému Bohu. Člověk je stvořen k tomu, aby Boha svým životem ctil a věčně se z něho radoval. Bůh je v nás nejvíce oslaven, když my své největší potěšení nacházíme v něm. Nejlepší zpráva na světě zní, že mezi naším největším štěstím a podřízením svého života Bohu není žádný rozpor. Naše uspokojení v Bohu - nám přináší více radosti - než cokoliv jiného. A tím nejvyšším zjevením - ukázáním Boha a Jeho slávy - je naše hluboká radost v Něm, kdy nám se dostává potěšení a Bohu chvála za to, jak žijeme.

 

Věříme v druhý příchod Pána Ježíše Krista k soudu nad touto zemí, ale i k záchraně těch, kdo mu dobrovolně odevzdali svůj život a přijali odpuštění svých hříchů, které Ježíš vzal na sebe a nesl je místo nás.
Věříme, že Bible je také normou pro náš pozemský život ve všech jeho oblastech a že Bůh povolává ve všech dobách ze všech národů svůj lid, Církev Ježíše Krista, společenství těch, kteří jeho spasení přijali skrze pokání ze svých hříchů a na znamení toho byli pokřtěni v Ježíšovu smrt i v jeho vzkříšení. Církev je společenstvím všech znovuzrozených věřících, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem Svatým a Slovem Božím. Věříme, že Bůh povolal svou Církev k dosvědčování jeho svatosti a lásky v tomto světě a ke zvěstování evangelia, tj. „radostné zvěsti“ či „dobré zprávy“ o jeho díle - zástupné smrti na kříži za naše hříchy, jeho vzkříšení i nanebevstoupení. Věříme, že Bůh může nadpřirozeně zasahovat do našeho života zde na zemi, uzdravovat nemocné, osvobozovat z různých závislostí, potěšovat ztrápené, měnit věci lidsky nezměnitelné. Všechny tyto věci však dělá ve své svrchovanosti a my je nemůžeme nijak „vypůsobit“ či „řídit“. Na druhé straně se za ně máme modlit a očekávat, že Bůh může takto nadpřirozeně jednat.
Na základě Božího Slova - Bible- věříme mnoha dalším pravdám, které jsou v ní napsány.

Plně se ztotožňujeme a souhlasíme s Apoštolským vyznáním víry, které je společné pro většinu křesťanských církví po celém světě.

 

 

Apoštolské vyznání víry:

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebes i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, obecenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.
Amen.